Cmentarz

 Regulamin Cmentarza Katolickiego Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. św. Rocha w Cieksynie

 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną troską. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, póz. 1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z 28 lipca 1993r. (Dz. U. Nr 51, póz. 318) Stanowi się, co następuje.

1
Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Rocha w Cieksynie ul Piłsudskiego 10, zwanej dalej Parafią.

2
Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii.
Z upoważnienia Proboszcza bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kierownik Cmentarza, Pan Jarosław Kasiak, ul Sportowa 2/2 telefon: 889 695 651.
Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku po nabożeństwach. W razie konieczności kontakt telefoniczny na numer 798 233 527. W wakacje i ferie zimowe godziny urzędowania mogą ulec zmianie
3
Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.

4.
Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).
Zarząd Cmentarza zatroszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza.
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
Posegregowane nieczystości składane są do pojemników.
Zarząd Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
Obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu.
Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania Parafii.
Przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.
5
Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą jej zgonu.

6
Na terenie Cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.
Należy uzyskać pisemną zgodę Zarządu Cmentarza na wszelkie czynności na cmentarzu, np.:
Ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu.
Budowę nowego pomnika, katakumby.
Remont pomnika, np.: naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy itp.
Budowę chodników, ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.
Sadzenie drzew i krzewów.
Bez zgody Zarządu Cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.
Prace na Cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, które określa ich zakres.
Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie sześciu miesięcy od daty jego wydania.
W czasie wykonywanych prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby.
7
Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Zarządem Cmentarza.
Wykonanie prac remontowych i budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
Prace remontowe mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych. Nie mogą być wykonywane w niedziele i w okresie od 25 października do 4 listopada.
Prace prowadzone w czasie sprzecznym z punktem 3 lub bez zezwolenia Parafii uważane są za nielegalne.
Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie umowy
Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach. Nie wolno na cmentarzu wykonywać prac takich jak: cięcie kostki, elementów nagrobków diaksem.
Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony poza teren Cmentarza przez firmę wykonującą roboty.
Osoba, która uzyskała zgodę na remont lub rozbiórkę nagrobka, zobowiązana jest wywieźć z Cmentarza pozostały gruz. Należy także uporządkować po remoncie teren wokół grobu.
Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
Zarząd Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów.
8
Wykonanie wszelkich prac na terenie cmentarza ( w szczególności usługi kamieniarskie, pogrzebowe, pielęgnacja zieleni) przez inne podmioty, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą cmentarza
Podmioty, które nie mają zawartych umów zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi
Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach
Od wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza
Zarządca może odmówić wydania pozwolenia na pracę na cmentarzu podmiotom, które nie gwarantują odpowiedniego wykonania prac cmentarnych
Podmioty gospodarcze, które chcą wykonywać prace na cmentarzu powinny wcześniej zawrzeć umowy o dzieło ze zleceniodawcami, dopiero po okazaniu takiej umowy mogą otrzymać pozwolenie na wykonanie prac
9
Na terenie Cmentarza zakazuje się:

Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.
Zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone.
Niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.
Ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy.
Zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu.
Przemieszczania nagrobków.
Przenoszenia, niszczenia lub zabierania z Cmentarza wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków lub kwiatów i zniczy), elementów małej architektury.
Przebywania na Cmentarzu poza godzinami otwarcia.
Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców.
Prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
Umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek.
Sadzenia i usuwania drzew i krzewów, zbierania roślin, kwiatów, nasion.
Wypalania śmieci.
Wjazdu pojazdami mechanicznymi na Cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza.
Jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi.
Wprowadzania zwierząt.
Palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających.
Przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
Uprawiania żebraca
10
Zarząd Cmentarza pobiera ofiary za:

Miejsca pod grób, tzw. placowe (pokładne).
Przedłużenie okresu użytkowania grobu
Korzystanie z cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych.
Zezwolenie na ekshumację zwłok.
Dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca.
Za nadzór nad pracami prowadzonymi przez inne podmioty gospodarcze

 

11.
Przez wniesienie opłaty za placowe nie nabywa się praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem przez okres 20 lat.
Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza ustala Zarząd Cmentarza.
Opłaty za placowe wnosi się na okres 20 lat (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
Po tym czasie, bez wezwania, należy wnieść ponownie stosowne opłaty.
Opłaty za palcowe nie podlegają zwrotowi.
Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarząd Cmentarza.
Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, Zarząd Cmentarza traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.
Po wygaśnięciu opłaty za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządu cmentarza. Zarząd Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia opłaty 20-letniej.
W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób, o dalszym przeznaczeniu grobu decyduje Zarząd Cmentarza. Może go użyć do pochowania innej osoby.
Po wygaśnięciu opłaty 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia opłaty, przechodzą do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowanego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej.
Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
W wypadku nie wniesienia w terminie opłat, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu.
Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarząd nie ma żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione
12.
Do dysponowania wolnym miejscem w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
Pozostały małżonek(ka),
Krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
Krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Z wyżej wymienionych osób według podanej kolejności ustala się tylko jedną osobę, która będzie dysponować prawem do grobu.
Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 1.
Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii parafialnej i potwierdzona na piśmie.
Dysponentem nowo wybudowanego grobu jest osoba, która uiściła opłatę za placowe
13.
W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje Zarząd cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę niewymienioną w § 11 ust. 1, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej, przez tę osobę wskazana.
14.
Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
W przypadku zrzeczenia się praw do grobu lub placu, Zarząd Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu lub placu.
15.
Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Na zarządzenie prokuratora lub sądu.
na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządu Cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.
16.
Grobowce na wolnym placu winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządu Cmentarza, bez zwrotu opłaty 20-letniej.

17.
Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym odpisu karty zgonu.
W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski

18.
Ewentualne Skargi i wnioski można również kierować do Zarządcy Cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii Św. Rocha w Cieksynie

19.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

20.
Regulamin publikuje się na tablicach ogłoszeniowych Parafii, stronie internetowej parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii parafialnej.

21.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 

 Ks. Ryszard Kolczyński

 proboszcz