Eucharystia

 Sakrament Eucharystii to sakrament żywej, prawdziwej, substancjalnej i realnej obecności Jezusa Chrystusa w Kościele. Jezus chcąc pozostać z nami do końca świata pozostał z nami pod postacią chleba i wina. Jest on „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” (KK 11). Dokonuje się podczas niej uwielbienie i składanie dziękczynienia Bogu (to właśnie oznacza po grecku określenie eucharystia). To podczas niej dokonuje się bezkrwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Obok chrztu i bierzmowania stanowi jeden z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jan Paweł II powiedział, że „Kościół dzięki Eucharystii żyje”, czemu poświęcił swoją ostatnią encyklikę Ecclesia de Eucharistia >>>.

Pan Jezus, świadomy swojej męki i śmierci (por. J 13, 1) obmył swoim uczniom nogi, dał im przykazanie miłości i na dowód tej miłości ustanowił ją jako pamiątkę swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, nakazując, aby czynili to „na Jego pamiątkę”. Opisuje to ustanowienie jedno z najstarszych świadectw, 1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian: „Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” (1 Kor 11, 23-26). W czasie każdej Eucharystii wypełniamy polecenie Pana, by sprawować tę pamiątkę, uwielbiamy Boga i ukazujemy w wymiarze widzialnym Kościół – pod przewodem pasterza, którym jest kapłan lub biskup (por. KKK* 1356-1369). */ KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego

Eucharystia jest sakramentem obecności Jezusa. W żadnym innym sakramencie nie jest On tak „dostępny”, jak właśnie pod postaciami chleba i wina. To w tym sakramencie jest obecny, jak naucza Kościół: prawdziwie, substancjalnie i rzeczywiście. Każdy, przyjmując Komunię Świętą przyjmuje całego Jezusa Chrystusa, z ciałem i krwią. Kult eucharystyczny wyraża się w gestach – przed Najświętszym Sakramentem się przyklęka, klęczy się podczas adoracji, uczestnicząc w procesjach eucharystycznych czy chociażby praktykując nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Wielką troską otacza się tabernakulum, czyli szczególne miejsce, gdzie przechowuje się Jezusa dla chorych i cierpiących i dla adoracji przez wiernych.

Komunię Świętą może przyjąć każdy, kto został dopuszczony do niej w wieku szkolnym (czyli z reguły po 3 klasie szkoły podstawowej), kto pragnie ją przyjąć z wiarą i miłością. Ważne jest, by zawsze przyjmować Jezusa Eucharystycznego z czystym sercem (tj. bez grzechu ciężkiego), w przeciwnym razie konieczne jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Jeżeli ktoś przyjmie Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego, popełnia bardzo ciężki grzech – świętokradztwo. Ponadto Kościół nakazuje przygotowanie duchowe – przez modlitwę, oraz post od wszelkiego rodzaju pokarmów przez godzinę do przyjęcia Komunii świętej. Osoby starsze, chore mogą ten post pominąć. Lekarstwa i woda tego postu nie łamie.

Ważne dla rodziców, których dziecko ma przyjąć I Komunię Świętą:

Okres przygotowania dziecka do I Komunii Św. winien być dla rodziców także czasem szczególnej refleksji nad sposobem wychowania dziecka w duchu wiary katolickiej. Odpowiedzialność i rzeczywista dojrzałość rodziców powinna skłaniać ich pogłębienia życia religijnego w rodzinie, aby dziecko nie odnosiło wrażenia, że chodzi do kościoła na Mszę św. i inne nabożeństwa tylko dlatego, że w danym roku będzie przyjęte do I Komunii Św.

Bezpośrednie przygotowania do tej doniosłej w życiu dziecka uroczystości powinny także skupić się na podkreśleniu łaski, którą od Boga otrzymuje dziecko poprzez możliwość pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Zatem sfery duchowych przeżyć nie powinny dziecku przyćmiewać np. strój i zakłócać otrzymywane z tej okazji prezenty. Wszak tylko od rodziców zależy czy ten szczególny dzień ich dziecko zapamięta, jako otrzymanie najcenniejszego prezentu, którym jest nie np. markowy laptop czy najlepsza konsola do gier komputerowych lecz przyjęcie do swego serca Chrystusa.

Dzień I Komunii Św. dla dziecka jest też wyjątkową lekcją życia bowiem w tym dniu po raz pierwszy i w sposób bardzo szczególny rodzice mogą zaszczepić w dziecku materialzm lub kontynuować wychowanie człowieka głębokiej wiary.